Wewnętrzne uchwały i rozporządzenia UTP

Informacja o obowiązujących zarządzeniach oraz zasadach wystawienia f-ur – aktualizacja od 01.09.2019. (stan prawny na dzień 01 września 2019 r.)

Kierownik jest odpowiedzialny za:

– prowadzenie zlecenia zgodnie z terminami jego realizacji  i rozliczenia finansowe zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług Art. 106i.

– postępowanie zgodnie z Zarządzeniem Z.75.2015.2016 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wraz z zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Z.38.2016.2017 co jest bardzo ważne w przypadku umów o dzieło realizowanych na kwoty.

Kliknij – LINK do OBOWIĄZUJĄCEJ ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI ZLECEŃ!

Obowiązują nas następujące zarządzenia:

Zarządzenie nr Z.35.2018.2019 z dnia 2019-02-12 – w sprawie: niektórych umów cywilnoprawnych oraz stosowania stawek kosztów uzyskania przychodów obowiązuje od 1 marca 2019 r.

Zarządzenie nr Z.35.2018.2019 z dnia 2019-02-12 – w sprawie: niektórych umów cywilnoprawnych oraz stosowania stawek kosztów uzyskania przychodów obowiązuje od 1 marca 2019 r.

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen

Zarządzenie nr Z.33.2018.2019 z dnia 2019-01-23 – w sprawie: zmieniające zarządzenie nr Z.12.2017.2018 z dnia 6 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych w UTP” Obowiązuje od 1 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr Z.12.2017.2018 z dnia 2017-10-06 – w sprawie: wprowadzenia „Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych w UTP”

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ NA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2019 R. SĄ POD UCHWAŁĄ SENATU NR 1/420 Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R.

1/42019.12.2018r.ustalenia Zasad Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019r.
  Załącznik do uchwały 1/420 – Zasady gospodarki Finansowej
  Załą…cznik nr 1 – Algorytm podziału środków pomiędzy jednostki UTP;
Załą…cznik nr 2 – Zasady podziału budżetu centralnego finansowanego z dotacji podstawowej oraz kwalifikacji i podziału kosztów pośrednich w UTP;   Załą…cznik nr 3 – Zasady najmu lub dzierżawy pomieszczeń/ powierzchni podmiotom obcym w obiektach UTP
Zał‚. 1– wzór wniosku na wynajem, dzierżawę, świadczenie usługi w obiektach UTP
Zał‚. 2 – wzór umowy najmu
Zał‚. 3 – protokół przekazania najemcy przedmiotu najmu
Zał‚. 4 – protokół przejęcia przedmiotu najmu Załą…cznik nr 4 – Wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2019;
Załą…cznik nr 4a – Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk;
Załą…cznik nr 4b – Informacje rzeczowe i uzupełniające dot. stypendiów doktoranckich oraz nakładów na rzeczowe aktywa trwałe;
Załą…cznik nr 5 – Budżet kosztów (BK);
Załą…cznik nr 5a – Budżet przychodów (BP);
Załą…cznik nr 5b – Plan zakupów budżetowych (PZB);
Załą…cznik nr 6– Plan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
Załą…cznik nr 6a – Informacje rzeczowe i uzupełniające o studentach;
Załącznik nr 7 – Pozostałe fundusze uczelni;
Załą…cznik nr 8 – Kalkulacja kosztów działalności statutowej (BS, BSM, BSR);
Załą…cznik nr 9 – Kalkulacja badań zleconych (BZ);
Załą…cznik nr 9a – Kalkulacja kosztów do Opinii o innowacyjności (O);
Załą…cznik nr 9b – Kalkulacja kosztów szkoleń (SZ);
Załą…cznik nr 10 – Kalkulacja konferencji;
Załą…cznik nr 11 – Wzór struktury budżetowej.

UCHWAŁĄ SENATU NR 1/422 Z DNI A20 LUTEGO 2019 R. ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 – ALGORYTM

1/42220.02.2019zmian w załączniku nr 1 „Algorytm podziału środków pomiędzy jednostki UTP” do Zasad Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na 2019 rok przyjętych uchwałą Senatu nr 1/420 z 19.12.2018 r.
  
załącznik

Zarządzenie nr Z.59.2017.2018 z dnia 2018-05-18 – w sprawie: określenia zasad wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dostępne są wyłącznie w sieci intranet lub po konsultacji z pracownikami RCI-CTT.

Poniżej przedstawiamy informacje podstawowe – jak przygotować umowę. Ważne jest jednak by umowa w pierwszej kolejności przeszła proces podpisów po stronie uczelni i następnie podpisana po stronie uczelni trafiła do podmiotu.

Przygotowując umowę należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

1) prawidłowe oznaczenie stron umowy oraz umocowania osób, które mają ją podpisać.

Prawidłowe oznaczenie UTP to:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  1. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5540313107

Stosowanie skrótu „J.J. Śniadeckich” jest niewłaściwe. Poszczególne wydziały uczelni nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą być stroną umów cywilnoprawnych.

Osobą umocowaną do podpisywania umów z mocy samej ustawy jest wyłącznie Rektor. Każda inna osoba występująca w imieniu UTP musi posiadać pełnomocnictwo, którego kopię należy dołączyć do umowy. W przypadku umów dotyczących realizacji BZ uczelnię standardowo reprezentuje Prorektor ds. Współpracy z otoczeniem.

Przy oznaczaniu kontrahentów UTP należy zweryfikować dane we właściwym rejestrze (KRS lub CEIDG) i uzupełnić umowę w części opisującej wykonawcę zgodnie z jego danymi ujawnionymi w rejestrze.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS (w szczególności spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjna, spółki z o.o. i spółki akcyjne) dane należy ustalić na stronie: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wydruk z rejestru należy dołączyć do umowy.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane należy ustalić na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wydruk z rejestru należy dołączyć do umowy.

Jeżeli kontrahent UTP jest reprezentowany przez pełnomocnika, do umowy należy załączyć pełnomocnictwo.

2) zachowanie odpowiedniej kolejności w numeracji następujących po sobie jednostek redakcyjnych umowy;

3) zachowanie poprawności w przypadku odesłań w treści umowy do innych jej fragmentów;

4) staranne opisanie przedmiotu zamówienia. Z treści opisu przedmiotu zamówienia powinno dokładnie wynikać co i w jakim terminie ma zrealizować wykonawca.

Każda umowa wymaga kontrasygnaty finansowej Kwestora. Kwestor, składając podpis na umowie, potwierdza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań będących konsekwencją jej zawarcia, a wynikające z niejzobowiązania mieszczą się w planie rzeczowo-finansowym Uczelni. 

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

mersin escort amatör porno erotik hikaye porno Hikaye bahis siteleri Sohbet Hattı malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan