Spotkanie nauki i biznesu o działalności komercjalizacyjnej UTP w Bydgoszczy

Poniżej znajdą Państwo artykuł przedstawiający wywiad z Dyrektorem RCI-CTT dr inż. Adamem Mrozińskim.

O tym, w jaki sposób UTP układa swoje relacje z szeroko rozumianym
otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozmawiamy
z dr inż. Adamem Mrozińskim, dyrektorem Regionalnego Centrum
Innowacji – Centrum Transferu Technologii przy Uniwersytecie
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Współpraca z biznesem to dzisiaj konieczność?

Można tak powiedzieć. Chociaż moim zdaniem jest to bardziej
naturalna kolej rzeczy. Wiedza, a więc zasób uczelni, jest
potrzebna w dzisiejszym biznesie jak nigdy. Naszym podstawowym
(nie jedynym) zadaniem pozostaje zatem wciąż
kształcenie kadry inżynierskiej dla regionalnego biznesu. Nasi
absolwenci znajdują pracę w regionie oraz w całym kraju,
czasem odnajdują się też w firmach za granicą. To obecni pracownicy
i pracodawcy, a także potencjalni partnerzy biznesowi
uczelni. Dlatego na kwestie związane ze współpracą nauka
– biznes staramy się patrzeć szerzej.

Głównie przez pryzmat edukacji?

Kształcenie wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, z uwzględnieniem
wymagań pracodawców, to nie wszystko. We
współczesnej gospodarce kluczową rolę odgrywa wiedza,
uważana za podstawowe źródło innowacji, oraz możliwość
wdrażania nowych technologii. We wszystkich gospodarkach
na świecie nowe rozwiązania generowane są przez
współpracę różnych podmiotów, m.in. przedsiębiorstw
i uczelni wyższych.

Jak wygląda potencjał UTP w tym zakresie?

Zasoby naszej uczelni są obiecujące. Możemy obecnie zaoferować
przedsiębiorcom prawa do 160 opracowanych, chronionych
patentów na wynalazki, tytułów ochronnych
na wzory użytkowe, rejestracji wzorów przemysłowych oraz
praw ochronnych na znaki towarowe w ramach Urzędu Patentowego
RP. Obecnie posiadamy również 116 zgłoszeń oczekujących na
decyzję UP RP w zakresie przyznania ochrony
patentowej. To spory potencjał, do którego należy dodać prawa
do upraw roślin opracowane na UTP w Bydgoszczy oraz
zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego. Zdajemy
sobie jednak sprawę, że uniwersytety nie są łatwym partnerem
biznesowym. Nie jesteśmy bowiem podmiotami sensu
stricto rynkowymi. Posiadamy za to dostęp do najnowszej
wiedzy i technologii, rozbudowane zaplecze badawcze i laboratoryjne.
Zachęcamy, aby to wykorzystać – mimo barier.

Jakie bariery współpracy pomiędzy uczelnią a biznesem ma Pan na myśli?

Faktem jest, że obszary działalności uczelni i biznesu są odmienne.
Różnią się pod względem motywacji, ustalania celów,
metod działania, kryteriów oceny wyników oraz języka
zawodowego. Dla biznesu najważniejsza jest maksymalizacja
zysku, natomiast nauka dąży do dogłębnego poznania
danego zagadnienia badawczego. Kluczowymi barierami
współpracy są więc: czas, koszt, priorytety, obopólny brak
zaufania i deficyt wiedzy o partnerze, a także słabo rozwinięte
otoczenie instytucjonalne, pośredniczące w transferze
technologii. Jako uczelnia dążymy do tego, aby uwzględnić
je w strategii rozwoju naszego województwa. Pozycja regionu
kujawsko-pomorskiego w zakresie wskaźnika
innowacyjności w skali Polski jest bardzo niska. Uczelnie same
nie są w stanie temu zaradzić.

Jak te bariery próbuje rozwiązać UTP?

Jak większość uczelni w Polsce, zdecydowaliśmy się na funkcjonowanie
wyspecjalizowanej jednostki uczelnianej odpowiedzialnej
za komunikację z podmiotami gospodarczymi.
Centrum Transferu Technologii, jako jednostka ogólnouczelniana,
swoimi działaniami ma służyć wsparciu pracowników
naukowo-dydaktycznych w procesie ochrony własności intelektualnej
prac badawczych, możliwości ich komercjalizacji
oraz w zakresie przeprowadzenia procedury zleceń zewnętrznych
dla biznesu. Jednocześnie ma zachęcać przedsiębiorców
do nawiązywania współpracy ze środowiskiem naukowym,
a także do korzystania z oferty badawczej realizowanej
na Wydziałach UTP w Bydgoszczy.

Co to oznacza w praktyce?

Pracownicy CTT-u organizują spotkania z naukowcami i firmami.
W ich trakcie precyzujemy tematykę badawczą realizowaną
na Wydziałach oraz przygotowujemy aktualną ofertę
dla przedsiębiorców. Proponujemy też pośrednictwo
w znalezieniu zespołów naukowych naszej uczelni zajmujących
się pożądaną tematyką. Ważnymi postaciami w tym
zakresie są brokerzy innowacji funkcjonujący na uczelni.
Do nich należy inicjowanie działań na rzecz poprawy relacji
naukowiec-przedsiębiorca. CTT organizuje również spotkania
z funduszami inwestycyjnymi zainteresowanymi zakupem
technologii bądź patentów z naszej uczelni. Ważnym
aspektem naszej działalności jest odpowiednie „prowadzenie”
naukowców i wsparcie ich w zakresie optymalnej drogi
komercjalizacji ich patentu czy innowacyjnej technologii.

Czyli uczelnia podejmuje działania wspierające współpracę na linii nauka-biznes?

Cały czas doskonalimy się w tym obszarze. Świetnym przykładem
na to jest projekt pn. „Dialog 2.0”, realizowany we
współpracy ze Związkiem Pracodawców Pomorza i Kujaw
oraz Bydgoskim Klastrem Przemysłowym. Mamy nadzieję,
żedzięki niemu przedsiębiorstwa podniosą jakość swoich
usług a uczelnia będzie mogła się rozwijać i lepiej realizować
założenia statutowe. W ramach wspomnianego projektu UTP
poddano audytowi funkcjonowania. Zleciliśmy również własną
analizę poziomu innowacyjności naszego województwa.
W ramach projektu „pod lupą” ma się teraz znaleźć 100 wybranych
firm z regionu. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,
wspólnie z partnerami, sprawdzi w jaki sposób funkcjonują
firmy, co produkują. Następnie opracujemy wspólnie
innowacyjny pomysł na poprawę stanu przedsiębiorstwa.
Oczywiście przy współpracy z naszą uczelnią.

Jakimi dobrymi praktykami w zakresie współpracy
z otoczeniem gospodarczym może już teraz wykazać
się UTP?

Poza oferowaniem naszych rozwiązań patentowych skupiamy
się na realizacji usług dla przemysłu oraz kooperacji w zakresie
prowadzenia wspólnych projektów badawczych, finansowanych
ze środków krajowych oraz unijnych. W ciągu
ostatnich trzech lat suma przychodów ze zleceń zewnętrznych
dla przemysłu przekroczyła wartość 20 mln zł. Co roku
są one wyższe. To głównie prace badawcze, specjalistyczne
szkolenia oraz opinie o innowacyjności na rzecz lokalnych,
ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorstw. Partnerami
po stronie biznesu są małe, ale też duże firmy, jak
choćby bydgoska PESA Bydgoszcz SA. W ramach tej współpracy
zbudowano Laboratorium Badań Struktur Wielkogabarytowych,
w którym weryfikowana jest wytrzymałość podzespołów
jezdnych tramwajów produkowanych przez PESA
SA. Sądzę jednak, że głównymi odbiorcami działań naszej
uczelni są mikro, mali i średni przedsiębiorcy, z którymi
wspólnie rozwiązujemy ich problemy techniczne w różnej
skali. To z nimi nasza uczelnia realizuje blisko 300 zleceń
rocznie. Poza realizacją badań z leconych coraz częściej podpisywane
są też umowy sprzedaży, bądź umowy licencyjne,
w których uczelnia przekazuje odpłatnie prawa do swoich
rozwiązań czy wyników badań.

Czyli można powiedzieć, że UTP jest uczelnią aktywną
na tym polu?

Nasza uczelnia chce skutecznie realizować trzecią misję uniwersytetu
przez kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem
społeczno-gospodarczym. Ostatnio zaangażowaliśmy się
w opracowanie strategii miasta Bydgoszczy w zakresie spotęgowania
elektromobilności. Studenci Wzornictwa uczestniczą
w planach transformacji przestrzeni miejskiej. Aktywnie
działamy w zakresie konsultacji przygotowywania strategii
rozwoju miasta Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego
na najbliższe lata. Te i inne przykłady pokazują,
że nasz uniwersytet aktywnie włącza się w działania rozwojowe
swojego otoczenia. UTP nie chce tylko kształcić i badać.
Chce efektywnie współpracować w układzie: Biznes – Uczelnia –
Władze – Instytucje Otoczenia Biznesu.

Ten artykuł oraz wiele więcej można znaleźć w gazecie Strefa Biznesu:

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

mersin escort amatör porno erotik hikaye porno Hikaye bahis siteleri Sohbet Hattı malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan