Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej  gospodarki i  jej konkurencyjności  na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym.

Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

 

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji

(stan na lipiec 2016 r.)

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1 – Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM)

KIS 2 – Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT)

KIS 3 – Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL)

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD)

KIS 5 – Żywność wysokiej jakości (ŻYWNOŚĆ)

KIS 6 – Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH)

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 7 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)

KIS 8 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD)

KIS 9 – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS)

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10 – Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR)

KIS 11 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC)

KIS 12 – Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (GWŚ)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 13 – Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)

KIS 14 – Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)

KIS 15 – Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO)

KIS 16 – Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna  (ELEKTR)

KIS 17 – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)

KIS 18 – Fotonika (FOT)

KIS 19 – Inteligentne technologie kreacyjne (ITK)

KIS 20 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM)

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

mersin escort amatör porno erotik hikaye porno Hikaye bahis siteleri Sohbet Hattı malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan