Ważne dokumenty

Regionalne Centrum Innowacji – Centrum Transferu Technologii dysponuje wzorami umów niezbędnymi do współpracy z Uniwersytetem.

W przypadku chęci zawiązania wstępnej współpracy, w ramach której nie będą realizowane konkretne działania związane z nakładami finansowymi, właściwe jest podpisanie listu intencyjnego (do pobrania) (bez zmian 08.2017) lub umowy o wspólpracy (do pobrania) (bez zmian 08.2017).

Inne wzory umów takie jak:

umowa o wykonanie prac badawczych (intranet) (NEW 12.2017)
umowa o wykonanie prac badawczych – realizacja i rozliczenia etapami (intranet) (NEW 12.2017)
umowa warunkowa na wykonanie prac badawczych (finansowanie zewnętrzne) (intranet) (NEW 12.2017)
umowa na stałe wykonywanie prac badawczych (intranet) (bez zmian 08.2017)
umowa NDA (umowa o zachowaniu poufności) (intranet) (bez zmian 08.2017)
aneks zmieniający termin realizacji umowy (intranet) (bez zmian 08.2017)
umowa o wykonanie prac badawczych – bony na innowacje (intranet) (NEW 12.2017)

Dostępne są wyłącznie w sieci intranet lub po konsultacji z pracownikami RCI-CTT.

Poniżej przedstawiamy informacje podstawowe – jak przygotować umowę. Ważne jest jednak by umowa w pierwszej kolejności przeszła proces podpisów po stronie uczelni i następnie podpisana po stronie uczelni trafiła do podmiotu.

Przygotowując umowę należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

1) prawidłowe oznaczenie stron umowy oraz umocowania osób, które mają ją podpisać.

Prawidłowe oznaczenie UTP to:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  1. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5540313107

Stosowanie skrótu „J.J. Śniadeckich” jest niewłaściwe. Poszczególne wydziały uczelni nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą być stroną umów cywilnoprawnych.

Osobą umocowaną do podpisywania umów z mocy samej ustawy jest wyłącznie Rektor. Każda inna osoba występująca w imieniu UTP musi posiadać pełnomocnictwo, którego kopię należy dołączyć do umowy. W przypadku umów dotyczących realizacji BZ uczelnię standardowo reprezentuje Prorektor ds. Współpracy z otoczeniem.

Przy oznaczaniu kontrahentów UTP należy zweryfikować dane we właściwym rejestrze (KRS lub CEIDG) i uzupełnić umowę w części opisującej wykonawcę zgodnie z jego danymi ujawnionymi w rejestrze.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS (w szczególności spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjna, spółki z o.o. i spółki akcyjne) dane należy ustalić na stronie: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wydruk z rejestru należy dołączyć do umowy.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane należy ustalić na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wydruk z rejestru należy dołączyć do umowy.

Jeżeli kontrahent UTP jest reprezentowany przez pełnomocnika, do umowy należy załączyć pełnomocnictwo.

2) zachowanie odpowiedniej kolejności w numeracji następujących po sobie jednostek redakcyjnych umowy;

3) zachowanie poprawności w przypadku odesłań w treści umowy do innych jej fragmentów;

4) staranne opisanie przedmiotu zamówienia. Z treści opisu przedmiotu zamówienia powinno dokładnie wynikać co i w jakim terminie ma zrealizować wykonawca.

Każda umowa wymaga kontrasygnaty finansowej Kwestora. Kwestor, składając podpis na umowie, potwierdza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań będących konsekwencją jej zawarcia, a wynikające z niej zobowiązania mieszczą się w planie rzeczowo-finansowym Uczelni. 

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl