Ważne dokumenty

Regionalne Centrum Innowacji – Centrum Transferu Technologii dysponuje wzorami umów niezbędnymi do współpracy z Uniwersytetem.

W przypadku chęci zawiązania wstępnej współpracy, w ramach której nie będą realizowane konkretne działania związane z nakładami finansowymi, właściwe jest podpisanie listu intencyjnego (do pobrania) (bez zmian 08.2017) lub umowy o wspólpracy (do pobrania) (bez zmian 08.2017).

Aktualizacja od 26.09.2018.

Kierownik jest odpowiedzialny za prowadzenie zlecenia zgodnie
z terminami jego realizacji  i rozliczenia finansowe zgodnie z
Ustawą o podatku od
towarów i usług Art. 106i.

Kierownik jest odpowiedzialny za postępowanie zgodnie z Zarządzeniem Z.75.2015.2016 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH co jest bardzo ważne w przypadku umów o dzieło realizowanych na kwoty.

Mamy następujące zarządzenia:

Zarządzenie nr Z.75.2017.2018 z dnia 2018-08-24
– w sprawie: 
zmieniające zarządzenie w sprawie niektórych umów cywilnoprawnych oraz stosowania stawek kosztów uzyskania przychodów   

 • załącznik nr 1 do Z.75.2017.2018 (z2 do Zasad postępowania podatnika związanych z określeniem wysokości stawek kosztów uzyskania przychodów) – OŚWIADCZENIE ogólne 
 • załącznik nr 2 do Z.75.2017.2018 (z3 do Zasad postępowania podatnika związanych z określeniem wysokości stawek kosztów uzyskania przychodów) – OŚWIADCZENIE zlecenia zewnętrzne 

Zarządzenie nr Z.66.2017.2018
z dnia 2018-06-28 – w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych w UTP” obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
  

Zarządzenie nr Z.65.2017.2018
z dnia 2018-06-28 – w sprawie: niektórych umów cywilnoprawnych oraz stosowania stawek kosztów uzyskania przychodów obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
  

Akty zmieniające ten akt

z70/2017/2018, zmiany – wzór umowy ogólnej

 • załącznik nr 1 do Z.65.2017.2018
  ZASADY SPORZĄDZANIA, ZAWIERANIA, REJESTRACJI I OBIEGU NIEKTÓRYCH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

  • załącznik nr 1 – do Zasad
   sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE
  • załącznik nr 2 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA o dzieło/umowa zlecenia/kupna sprzedaży
  • załącznik nr 3 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu
  • załącznik nr 4 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA o odpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu (z jednym autorem)
  • załącznik nr 5 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu (kilku autorów)
  • załącznik nr 6 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA O WSPÓŁPRACY 
  • załącznik nr 7 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA O WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH
  • załącznik nr 8 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA WARUNKOWA O WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH
  • załącznik nr 9 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA O WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH (ETAPOWA)
  • załącznik nr 10 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA O PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA
  • załącznik nr 11 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – UMOWA O WYDANIE OPINII O INNOWACYJNOŚCI
  • załącznik nr 12 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – LIST INTENCYJNY
  • załącznik nr 13 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – OPIS SPOSOBU WYPEŁNIANIA WZORU UMOWY
  • załącznik nr 14 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – PODSTAWOWE RÓŻNICE POMIĘDZY UMOWĄ ZLECENIA A UMOWĄ O DZIEŁO
  • załącznik nr 15 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – RACHUNEK
  • załącznik nr 16 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – RACHUNEK (prace dydaktyczne)
  • załącznik nr 17 – do Zasad sporządzania, zawierania, rejestracji i obiegu umów cywilnoprawnych – REJESTR GODZIN PRZEZNACZONYCH NA WYKONANIE ZLECENIA
 • załącznik nr 2 do Z.65.2017.2018
  – ZASADY POSTĘPOWANIA PŁATNIKA I PODATNIKA ZWIĄZANE Z OKREŚLENIEM WYSOKOŚCI STAWEK KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

  • załącznik nr 1 – do Zasad postępowania płatnika i podatnika związane z określeniem wysokości stawek kosztów uzyskania przychodów – Przykładowy katalog przedmiotów umów, dla których rezultat wykonania umowy może być uznany za utwór w rozumieniu prawa autorskiego
  • załącznik nr 2 – do Zasad postępowania płatnika i podatnika związane z określeniem wysokości stawek kosztów uzyskania przychodów – OŚWIADCZENIE
  • załącznik nr 3 – do Zasad postępowania płatnika i podatnika związane z określeniem wysokości stawek kosztów uzyskania przychodów – OŚWIADCZENIE (zlecenie zewnętrzne)

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ link do wybranej strony https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen

Zarządzenie nr Z.12.2017.2018 z dnia 2017-10-06
– w sprawie: wprowadzenia „Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych w UTP”
  

 • załącznik
  do Z.12.2017.2018 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH W UTP

  • załącznik nr 1.1 – do Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych UTP – UMOWA O WYDANIE OPINII O INNOWACYJNOŚCI
  • załącznik nr 1.2 – do Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych UTP UMOWA O PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA
  • załącznik nr 2 – do Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych UTP – PEŁNOMOCNICTWO
  • załącznik nr 3 – do Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych UTP – PROTOKÓŁ ODBIORU
  • załącznik nr 4 – do Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych UTP – KARTA APLIKACJI PRODUKTU
  • załącznik nr 5 – do Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych UTP – WZÓR LISTU INTENCYJNEGO
  • załącznik nr 6 – do Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych UTP – SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW

Zarządzenie nr Z.29.2017.2018 z dnia 2017-12-21
– w sprawie: wprowadzenia „Zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na 2018 r.” obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. zmiana: Z.50.2017.2018

Akty zmieniające ten akt

z50/2017/2018, nowe brzmienie załączników nr 1 i nr 2, zmiany ZFG w częściach I i IV, utworzenie Funduszu na komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 • załącznik do Z.29.2017.2018 ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY NA 2018 R.
  • załącznik nr 1 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Algorytm podziału środków pomiędzy jednostki UTP nie ma linku
  • załącznik nr 2 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – ZASADY KWALIFIKACJI I PODZIAŁU KOSZTÓW POŚREDNICH ORAZ PODZIAŁU BUDŻETU CENTRALNEGO FINANSOWANEGO Z DOTACJI PODSTAWOWEJ W UTP nie ma linku
  • załącznik nr 3 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – ZASADY NAJMU LUB DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ/ POWIERZCHNI PODMIOTOM OBCYM W OBIEKTACH UTP
  • załącznik nr 4 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2018 r.
  • załącznik nr 4a – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk
  • załącznik nr 4b – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Informacje rzeczowe i uzupełniające dot. stypendiów doktoranckich oraz nakładów na rzeczowe aktywa trwałe
  • załącznik nr 5 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Budżet kosztów
  • załącznik nr 5a – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Budżet przychodów
  • załącznik nr 5b – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Plan zamówień budżetowych (PZB)
  • załącznik nr 6 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
  • załącznik nr 6a – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Informacje rzeczowe i uzupełniające o studentach
  • załącznik nr 7 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Pozostałe fundusze uczelni
  • załącznik nr 8 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Kalkulacja BS
  • załącznik nr 9 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Kalkulacja kosztów BZ
  • załącznik nr 9a – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Kalkulacja opinia o innowacyjności
  • załącznik nr 9b – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Kalkulacja kosztów szkoleń
  • załącznik nr 10 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Kalkulacja kosztów konferencji
  • załącznik nr 11 – do ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ UTP – Struktura budżetowa

 

Zarządzenie nr Z.59.2017.2018 z dnia 2018-05-18 – w sprawie: określenia zasad wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w Uniwersytecie
Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  

 • załącznik nr 1 do Z.59.2017.2018 OŚWIADCZENIE DZIEKANA o danych wprowadzonych do Systemu POL-on
 • załącznik nr 2 do Z.59.2017.2018 ORGANIZACJA PROCESU WPROWADZANIA DANYCH DO SYSTEMU POL-on
 • załącznik
  nr 3 do Z.59.2017.2018 INSTRUKCJA WPROWADZANIA DO SYSTEMU POL-on DANYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI UTP
 • załącznik nr 4 do Z.59.2017.2018 INFORMACJA W ZAKRESIE PATENTÓW I DOKONAŃ

 

 

INTRA NET

W przypadku chęci zawiązania
wstępnej współpracy, w ramach której nie będą realizowane konkretne
działania związane z nakładami finansowymi, właściwe jest podpisanie listu
intencyjnego (pkt 5) lub umowy o współpracy (pkt 6).

1) umowa o wykonanie prac badawczych

2) umowa o wykonanie prac badawczych – realizacja i rozliczenia etapami

3) umowa warunkowa na wykonanie prac badawczych (finansowanie zewnętrzne)

4) umowa na stałe wykonywanie prac badawczych

5) list intencyjny

6) umowa o współpracy

7) umowa NDA (umowa o zachowaniu poufności)

8) aneks zmieniający termin realizacji umowy

9) umowa o wykonanie prac badawczych – bony na innowacje

 

Dostępne są wyłącznie w sieci intranet lub po konsultacji z pracownikami RCI-CTT.

Poniżej przedstawiamy informacje podstawowe – jak przygotować umowę. Ważne jest jednak by umowa w pierwszej kolejności przeszła proces podpisów po stronie uczelni i następnie podpisana po stronie uczelni trafiła do podmiotu.

Przygotowując umowę należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

1) prawidłowe oznaczenie stron umowy oraz umocowania osób, które mają ją podpisać.

Prawidłowe oznaczenie UTP to:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 1. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5540313107

Stosowanie skrótu „J.J. Śniadeckich” jest niewłaściwe. Poszczególne wydziały uczelni nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą być stroną umów cywilnoprawnych.

Osobą umocowaną do podpisywania umów z mocy samej ustawy jest wyłącznie Rektor. Każda inna osoba występująca w imieniu UTP musi posiadać pełnomocnictwo, którego kopię należy dołączyć do umowy. W przypadku umów dotyczących realizacji BZ uczelnię standardowo reprezentuje Prorektor ds. Współpracy z otoczeniem.

Przy oznaczaniu kontrahentów UTP należy zweryfikować dane we właściwym rejestrze (KRS lub CEIDG) i uzupełnić umowę w części opisującej wykonawcę zgodnie z jego danymi ujawnionymi w rejestrze.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS (w szczególności spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjna, spółki z o.o. i spółki akcyjne) dane należy ustalić na stronie: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wydruk z rejestru należy dołączyć do umowy.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane należy ustalić na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wydruk z rejestru należy dołączyć do umowy.

Jeżeli kontrahent UTP jest reprezentowany przez pełnomocnika, do umowy należy załączyć pełnomocnictwo.

2) zachowanie odpowiedniej kolejności w numeracji następujących po sobie jednostek redakcyjnych umowy;

3) zachowanie poprawności w przypadku odesłań w treści umowy do innych jej fragmentów;

4) staranne opisanie przedmiotu zamówienia. Z treści opisu przedmiotu zamówienia powinno dokładnie wynikać co i w jakim terminie ma zrealizować wykonawca.

Każda umowa wymaga kontrasygnaty finansowej Kwestora. Kwestor, składając podpis na umowie, potwierdza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań będących konsekwencją jej zawarcia, a wynikające z niej zobowiązania mieszczą się w planie rzeczowo-finansowym Uczelni. 

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl