Sięgnij po GRANT

Ogłaszamy Konkurs

 GRANTY na

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE – PODNIESIENIE POZIOMU GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ (TRL)

(około 1,9 mln zł dla naukowców UTP i UKW na komercjalizację swoich badań)

realizowane przez Konsorcjum UTP i UKW

w ramach projektu „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI PLUS”

Termin składania wniosków w I edycji: 16-27.10.2017r.

21 pomysłów naukowców na wdrożenie wyników badań do gospodarki ma szanse na dofinansowanie w ramach konkursu, który realizują dwie bydgoskie publiczne uczelnie. Naukowcy mogą dostać od 60 do 100 tys. zł. Do podziału jest ok. 1,9 mln zł.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują od kilku miesięcy wspólny projekt pn. „Inkubator Innowacyjności +”. Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Z całej kwoty dofinansowania ok. 1,9 mln zł obie uczelnie przeznaczyły na wewnętrzne działanie konkursowe, które ma promować najlepsze innowacyjne projekty, wynalazki, pomysły, badania naukowe, które mogą być zastosowane w biznesie i trafić na rynek w formie konkretnych usług czy produktów. Naukowiec lub wyróżniony zespół badawczy będzie mógł przeznaczyć uzyskane pieniądze np. na zakup niezbędnych materiałów, będzie możliwe wykorzystanie dodatkowej aparatury badawczej, zamówienie usług badawczych na zewnątrz itp.

Warto nadmienić, że projekt „Inkubator Innowacyjności +” poza działaniem grantowym na rzecz wsparcia i komercjalizacji wybranych rozwiązań ma charakter wielozadaniowy. W ramach projektu finansowane są np. opłaty za zgłaszane nowe patenty na obu uczelniach, realizowane są specjalistyczne analizy rynku w celu weryfikacji wartości wdrożeniowej zgłaszanych przez pracowników naukowych patentów, czy też możliwe są wyjazdy targi, gdzie naukowcy obu uczelni mogą zaprezentować swoje innowacyjne pomysły.

Obu jednostkom uczelnianym, które odpowiadają za realizację i koordynację projektu „Inkubator Innowacyjności +” tzn. Regionalnemu Centrum Innowacji – Centrum Transferu Technologii UTP w Bydgoszczy oraz Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zależy na efektywnym działaniu wspólnego, regionalnego konsorcjum na rzecz wdrożeń i komercjalizacji swoich badań do gospodarki. Wynika to z tego, że obie uczelnie w zakresie realizowanych badań raczej się uzupełniają niż rywalizują.

W projekcie „Inkubator Innowacyjności +”  największe środki przeznaczono jednak na konkretne wsparcie wybranych kilkudziesięciu pomysłów i innowacyjnych rozwiązań które opracowali naukowcy obu uczelni. Naukowcy bądź zespoły badawcze na polskich uczelniach dochodzą do pewnego etapu ze swoją pracą badawczą, na którym potrzebne jest wsparcie finansowe, które pozwoli zweryfikować założenia technicznie i rynkowo ten projekt. W tym bardzo ważnym momencie pieniądze, w przypadku bydgoskich uczelni, będą pochodziły z projektu „Inkubator Innowacyjności +”.

Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły, które są już w pewnym stopniu zaawansowane, „blisko rynku” i tworzone z myślą o wdrożeniu. Pomysły, które są w fazie początkowej, które mają zastosowanie tylko i wyłącznie stricte naukowe, stricte badawcze, nie będą mogły być sfinansowane z tego konkursu. Gotowe pomysły będą mogły także liczyć na dalsze wsparcie, np. ze strony funduszy inwestycyjnych czy tzw. aniołów biznesu.

Pomysły będzie oceniać powołana Rada, w skład której wchodzą przedstawiciele obu uczelni, klastrów branżowych regionu czy jednostek otoczenia biznesu. Obie uczelnie, ze względu na swoją specyfikę, mogą także transferować do gospodarki regionu konkretną wiedzę, nie tylko produkty czy urządzenia, co jest łatwiejsze na uczelniach technicznych. Dla obu uczelni ten projekt umożliwi pokonanie barier rozwojowych z zakresu komercjalizacji wiedzy, z którymi nie są sobie w stanie poradzić z powodu zbyt małych środków finansowych przeznaczanych na ten cel na obu uczelniach.  Pieniądze z projektu są właściwym impulsem by skierować dane badania naukowe „w stronę rynku” i zainteresowanych nimi przedsiębiorców.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach:

www.CTT.utp.edu.pl

www.innowacje.ukw.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania grantu II+

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o przyznanie grantu

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Wzór prezentacji

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Raport

 

Kompendium wiedzy:

7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji

Poradnik_kwalifikowalno_ci_koszt_lw_dla_uczestnik_lw_programu_pn._Inkubator_Innowacyjno_ci_22.02.2017_r.

Prezentacja_poradnik kwalifikowalności kosztów_InInn+

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,2313,poziomy-gotowosci-technologicznej.html

http://www.ncbr.gov.pl/dla-mediow/trl-scheme/

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/

 

Regionalne Centrum Innowacji – Centrum Transferu Technologii UTP w Bydgoszczy (www.CTT.utp.edu.pl) powstało w roku 2014. RCI-CTT prowadzi obsługę usług badawczych i eksperckich świadczonych przez uczelnię (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorców. W latach 2014-2016 przychody uczelni z relacji takich działań wyniosły ponad 7 mln złotych. W przyszłym roku w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +”  zostanie na UTP w Bydgoszczy utworzona spółka celowa, która będzie powoływać spółki typu spin-off, w ramach których będą komercjalizowane badania realizowane na tej uczelni.

Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (www.innowacje.ukw.edu.pl) powstało w 2015 roku. Do zadań Centrum należy m.in.: prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej, w zakresie ochrony własności intelektualnej, wewnątrzuczelniana pomoc w transferze technologii oraz w wykorzystaniu innowacyjności przez podmioty zewnętrzne oraz pośrednictwo w procesie wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce.

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl